SOUTĚŽ

Pravidla soutěže:

Soutěž k 30. výročí sametové revoluce! Revoluce dne 17. listopadu roku 1989 byla velkým mezníkem našich dějin a díky ní tady můžeme být a pomáhat - pojďme tedy společně oslavit její 30. výročí, a to soutěží o cenu v hodnotě 5500 Kč! Do komentářů pod tento příspěvek na fb,pošlete nejpozději do 17. 11. 2019 foto na téma „Zvířátka a podzim“ a hlasujte pomocí „To se mi líbí“ pro nejlepší fotku. Aby byl hlas platný, musíte zároveň dát „To se mi líbí“ a „Sledovat“ naší stránku Tam, kde zvířata pomáhají z.s. na facebooku! Fotka s nejvíce platnými hlasy dostane cenu , voucher na únorový kurz canisterapie v hodnotě 5500 Kč, 2. a 3. místo dostane krásné plyšáky! Těšíme se na vaše příspěvky!

Výherce je stanoven pořadatelem, a to na základě sečtení platných hlasů.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a rozhodnout o nároku na jakoukoli výhru, včetně práva vyloučit kteréhokoli z účastníků soutěže ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla anebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi soutěže vzniknout. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat na email: info@tkzp.cz do 5 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Na jakékoliv ceny či výhry v rámci soutěže není právní nárok a nejsou soudně vymahatelné. Ceny či výhry obdržené v rámci soutěže nelze měnit či proplatit v hotovosti. Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel neodpovídá ani za vady a poškození výhry od okamžiku jejího odeslání výherci. Soutěž nemá charakter veřejného příslibu.

Jakékoliv předměty zobrazené a zveřejněné v rámci doprovodné propagace k této soutěži, které nejsou výslovně uvedeny jako výhra v těchto pravidlech, nejsou předmětem výhry a výherce na ně nemůže uplatnit nárok.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodu zkrátit, přerušit nebo odvolat soutěž, změnit pravidla soutěže či nahradit výhry jinými výhrami stejného druhu a obdobné hodnoty. Veškeré změny pravidel soutěže nabývají účinnosti jejich vyhlášením na fb pořadatele. Změna pravidel soutěže nezakládá nárok účastníka soutěže na náhradu nákladů vynaložených v soutěži.

Poskytne-li účastník soutěže v rámci soutěže své osobní údaje, bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že je pořadatel bude shromažďovat a zpracovávat ve své marketingové databázi pouze za účelem účasti účastníka soutěže v soutěži, za účelem vyhodnocení výherců, zaslání nebo předání výher výhercům a bezúplatným zveřejněním jména, příjmení a města bydliště účastníka soutěže ve sdělovacích prostředcích a na www.tkzp.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže, a to po dobu 1 roku od ukončení soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, souhlas může být kdykoliv odvolán a má právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích, které jsou o něm zpracovávány, a další práva dle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník soutěže bere na vědomí, že může dále požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům od pořadatele soutěže a tyto nechat opravit, může požadovat výmaz těchto osobních údajů dopisem na adresu sídla pořadatele soutěže a v případě pochybností se může obrátit na pořadatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto způsobem získané osobní údaje nebudou poskytnuty třetím. Odesláním soutěžního formuláře vyjadřuje účastník soutěže souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry.