Členství v Tam, kde zvířata pomáhají z.s.  je dobrovolné. Může mít formu individuálního, kolektivního, přidruženého a čestného členství. Vzniká přijetím do spolku rozhodnutím výboru na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku. Předpokladem přijetí je bezúhonnost. K přijetí člena dává své stanovisko každý člen výboru. Dokladem o členství  v TKZP je členský průkaz.

 

Vyplněnou přihlášku s naskenovanou fotografii ve formátu  ( jpg, png, tiff, bmp, pdf ) velikosti 5x4 cm  a rozlišení minim. 150 dpi zašlete na hana.lukesova@tkzp.cz , po přijetí Vám bude zaslána výzva k úhradě členského příspěvku  na Vámi uvedený email. Po obdržení platby Vám bude vyhotoven členský průkaz a zaslán na Vaši kontaktní adresu.

 

Roční členské příspěvky činí Kč 500,- a platí se až na základě doručené faktury.

Přihláška

Přihláška ke stažení ZDE

do spolku Tam, kde zvířata pomáhají z. s. se sídlem Kutnauerova 2217, 253 01 Hostivice

reg. Městským soudem v Praze dne 16. 6. 2014 pod č. j. L 60841-RD14/MSPH, IČ 03107523

Příjmení  
Jméno  
Titul  
Datum narození
Trvalé bydliště

(ulice, číslo, PSČ, město)

Korespondenční adresa

(je-li odlišná od trv.bydliště)

Telefon
E-mail

Zvýrazněné položky jsou povinné.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil/a a souhlasím se Stanovami Tam, kde zvířata pomáhají z. s. (dále jen „Spolek“), jehož členem se chci stát. Jsem připraven/a respektovat výrok schůze výboru Spolku, který rozhoduje o členství. Stvrzuji, že v případě vzniku mého členství budu plnit veškerá práva a povinnosti člena Spolku, budu se aktivně podílet na spolupráci a naplňování cílů Spolku a budu se řídit stanovami a vnitřními předpisy Spolku, se kterými jsem se seznámil/a, stejně tak, jako rozhodnutími orgánů Spolku.

Tímto souhlasím se správou, zpracováním a uchováváním mých osobních údajů pro vnitřní potřeby Spolku. Tyto činnosti budou prováděny v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Tento souhlas poskytují na dobu mého členství ve Spolku.

Potvrzuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a přesné.

Nedílnou součástí této přihlášky je osobní zdůvodnění žádosti pro vstup do Spolku.

 

 

 

V ……………………………….. dne ……………. Podpis……………………..